ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 50

ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಬಂಧು ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಶತ್ರು
ಪರರು ಮಾಡುವುದೇನು ನಿನದೆ ತಪ್ಪಿರಲು | 
ಉನ್ನತಿಗೆ ಹಂಬಲಿಸು ಅವನತಿಯ ಕಾಣದಿರು
ನಿನ್ನುದ್ಧಾರ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಮೂಢ ||

ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 49

ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡಿಹನು ಪರಮ ಸಂಪತ್ತು
ವಿವೇಚಿಪ ಶಕ್ತಿ ಮೇಣ್ ಮನಸಿನ ಬಲವು |
ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಮಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದೊಡೆ
ಇಲ್ಲದಿರೆ ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಅರಿಯು ಮೂಢ ||


ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 48

ಅವರಿಲ್ಲ ಇವರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನವರು ಯಾರಿಲ್ಲ
ಹಿತವಿರದ ಕಹಿಪ್ರವರ ಜಗಕೆ ಬೇಕಿಲ |
ಬಿದ್ದೆದ್ದು ನಡೆಯದಿರೆ ಒಗೆಯುವರು ಕಲ್ಲ
ಹೆದರಿಕೆ ಸಲ್ಲ ದೇವನಿಹನಲ್ಲ ಮೂಢ ||

ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 47

ಪತಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಸತಿ ಬಾಳಬೇಕು               
ಸತಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಪತಿ ಬಾಳಬೇಕು |
ನಾನತ್ವ ಅಹಮಿಕೆ ಬದಿಯಲಿಡಬೇಕು
ಸಮರಸತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮೂಢ ||


ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 46

ಆವರಣ ಚೆಂದವಿರೆ ಹೂರಣಕೆ ರಕ್ಷಣ
ಹೂರಣ ಚೆಂದವಿರೆ ಆವರಣಕೆ ಮನ್ನಣ |
ಆವರಣ ಹೂರಣ ಚೆಂದವಿರೆ ಪ್ರೇರಣ
ಬದುಕು ಸುಂದರ ಪಯಣ ಮೂಢ ||

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 45

ಎಣಿಸದಲೆ ಅವ ಕೀಳು ಇವ ಮೇಲು 
ಬಡವ ಸಿರಿವಂತರೆನೆ ತರತಮವು ಇಲ್ಲ |          
ನೋವು ನಲಿವಿನಲಿ ಉಳಿಸಿ ಸಮಚಿತ್ತ
ಬಲ್ಲಿದರು ಬಾಳುವರು ಕಾಣು ಮೂಢ ||


ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 44

ದಾಂಪತ್ಯವಿರೆ ಅನುರೂಪ ಮನೆಯು ಸ್ವರ್ಗ
ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂ ಮನುಕುಲವು ಧನ್ಯ |
ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಿಸಲು ರಸಭಾವದನುರೂಪ 
ಒಡಮೂಡುವುದುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ ಮೂಢ ||

ಮೂಢ ಉವಾಚ- 43

ಅಹುದಿಹುದು ಅಡೆತಡೆಯು ಬಾಳಹಾದಿಯಲಿ
ಸಾಗಬೇಕರಿತು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ|
ಸಮಪಾಲು ಪಡೆದಿರಲು ನೋವು ನಲಿವಿನಲಿ
ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರ ಮೂಢ||ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 42

ಉಣ್ಣಲುಡಲಿರಬೇಕು ನೆರಳಿರಬೇಕು
ಮನವರಿತು ಅನುಸರಿಪ ಮಡದಿ ಬೇಕು |
ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾಳುವ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು
ಇರುವುದೇ ಸಾಕೆಂಬ ಮನಬೇಕು ಮೂಢ ||

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 41

ತಾವೆ ಮೇಲೆಂಬರು ಇತರರನು ಹಳಿಯುವರು
ಪರರೇಳಿಗೆಯ ಸಹಿಸರು ಕಟುಕಿ ಮಾತಾಡುವರು |
ಅರಿಯರವರು ಇತರರಿಗೆ ಬಯಸುವ ಕೇಡದು
ಎರಡಾಗಿ ಎರಗುವುದೆಂಬುದನು ಮೂಢ ||  

ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 40

ತಾನೇ ಸರಿ ತನದೇ ಸರಿ ಕಾಣಿರಿ
ಎಂಬ ಸರಿಗರ ಸಿರಿಗರ ಬಡಿದ ಪರಿ |
ಏನು ಪೇಳ್ವುದೋ ತಿಪ್ಪೆಯ ಒಡೆಯ
ತಾನೆಂಬ ಶುನಕದ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಮೂಢ ||


ಮೂಢ ಉವಾಚ - 39

ಸಲ್ಲದ ನಡೆಯು ತೋರಿಕೆಯ ಜಪತಪವು
ಪರರ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಡಂಭದಾಚರಣೆಯು |
ಹಿತಕಾಯದು ಮರುಳೆ ಮತಿ ನೀಡದು
ಕಪಟ ಫಲಕಾಗಿ ಬಳಲದಿರು ಮೂಢ ||


ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 38

ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯ ಗುರುತಿಪುದು ಜಗವು 
ಹಸಿವಾದರೂ ಹುಲಿಯು ತಿನ್ನದು  ಹುಲ್ಲು |
ಕೊಂಡಾಡಿದರೂ ಶಿರ ಚೆಂಡಾಡಿದರೂ
ತನ್ನತನವ ಉಳಿಸಿಕೊಳೆಲೋ ಮೂಢ ||

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 37

ಸರಸರನೆ ಮೇಲೇರಿ ಗಿರಕಿ ತಿರುಗಿ
ಪರಪರನೆ ಹರಿದು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ತಲೆಸುತ್ತಿ |
ಬೀಳುವುದು ಗಾಳಿಪಟ ಬಂಧ ತಪ್ಪಿದರೆ
ಸೂತ್ರ ಹರಿದರೆ ಎಚ್ಚರವಿರು ಮೂಢ ||

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 36

ಮರುಭೂಮಿಯಲೊಂದು ತರುವ ಕಾಣಲಹುದೆ?
ಖೂಳತನದ ಖಳನೊಳಿತು ಮಾಡುವನೆ? |
ಕೊಂಕುಸುರುವ ಡೊಂಕ ಮನವೊಡೆವ ಕೆಡುಕನ
ಪುಣ್ಣನರಸುವ ನೊಣನೆಂದೆಣಿಸು ಮೂಢ ||


ಮೂಢ ಉವಾಚ - 35

ಕೋಲುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ದೇಹವನು ಘಾತಿಪವು
ಸಿಟ್ಟಿನಾ ಮಾತುಗಳು ಮನಸ ನೋಯಿಪವು |
ಮಡುಗಟ್ಟಿದಾ ಮೌನ ಹೃದಯವನೆ ತಿಂದಿರಲು
ಕೆಡುಕೆಣಿಸಿದವರಿಗೊಳಿತ ಬಯಸು  ಮೂಢ ||


ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2015

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 34

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕಾಡಿ ಶಿರನರವ ತೀಡಿ
ಮಿಡಿದಿಹುದು ಉಡಿಯೊಳಗಿನ ಕಿಡಿಯು |
ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಡಿಯಿಡದೆ ತಡೆತಡೆದು
ಸಿಡಿನುಡಿಯ ನೀಡು ಸಿಹಿಯ ಮೂಢ ||ಮೂಢ ಉವಾಚ - 33

ಅದರದು ಮನ ಕುಹಕಿಗಳ ಕುಟುಕಿಗೆ
ಬೆದರದು ತನು ಪಾತಕಿಗಳ ಧಮಕಿಗೆ|
ಮುದುಡುವುದು ಮನವು ಕದಡುವುದು
ಪ್ರಿಯರ ಹೀನೈಕೆಗೆ ಹೀಗೇಕೋ ಮೂಢ||