ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2017

ಮೂರನೆಯವನಾಗು


ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ಪ ||

ಒಂದನೆಯವನ ಮಹತಿಯನರಿಯಲು
ಎರಡನೆಯವನ ಗೂಢವ ತಿಳಿಯಲು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೧ ||

ಅವನೇ ಇವನೋ ಅವನಿಂದಿವನೋ
ಮಾಯದ ಮರ್ಮವನರಿಯಲು ನೀನು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೨ ||

ನಿನ್ನಯ ಸೊಬಗನು ನೀನೇ ಕಾಣಲು
ನಿನ್ನಯ ದನಿಯನು ನೀನೇ ಕೇಳಲು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೩ ||

ನಿನ್ನನು ನೀನೇ ತಿಳಿಯದೆ ಇರಲು
ಅವನನ್ನೆಂತು ಅಳೆಯುವೆ ನೀನು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೪ ||

ಅವನನು ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಇವನಿಗೆ ಇವನ ಕೆಲಸವ ಕೊಟ್ಟು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೫ ||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನು ಒಬ್ಬನೆ ಒಬ್ಬನು
ಕರುಣಾಸಾಗರನೊಲುಮೆಯ ಪಡೆಯಲು
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ ಮೂಢ
ಮೂರನೆಯವನಾಗೋ || ೬ ||
-ಕ.ವೆಂ.ನಾಗರಾಜ್.

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 370

ಸಕಲ ರಕ್ಷಕ ಸಕಲ ಪೋಷಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ದೇವನು
ತಂದೆಯವನೆ ತಾಯಿಯವನೆ ಅವನೆ ಸಕಲಕೆ ಕಾರಕ |
ಹಿತವ ಕಾಯುವ ಮಹಿಮನ ಹಿತವನಾರು ಕಾಯ್ವರು
ಗೂಢಾತಿಗೂಢವೋ ಅವನಾಟ ಮೂಢ || ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 369

ನೀ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಗನು
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಮ್ಮನು |
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೇನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಲವು
ಜನ್ಮಗಳು ಹಲವಿರಲು ಜೀವವೊಂದೇ ಮೂಢ ||


ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 368

ನೀನೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರುವೆ ನೀನೆ ಗಂಡಾಗಿರುವೆ 
ಎಲೆ ಜೀವ ನೀನಪ್ಪಿ ಒಪ್ಪಿದಾ ತನುವಿನಂತಪ್ಪೆ |
ಮುಪ್ಪಡರಿ ಕೋಲೂರಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ಅರಸಿರಲು
ಲೋಕದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಿನ್ನ ದಿಟ್ಟಿಯೋ ಮೂಢ ||


ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 367

ಆ ಮಾರ್ಗ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸುತ್ತಿ ಬರುವುದು ಜೀವ
ಮನುಜನೋ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು |
ಇಂದ್ರಿಯಕೆ ಇಂದ್ರನ ಅಮರ ಜೀವಾತ್ಮನ
ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವು ಗೂಢವೋ ಮೂಢ || ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 366

ಸತ್ತವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ನೋಡಾ
ಸಾಯಲಿಹ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನೆ ಸೇರುವುದು |
ಕರ್ಮವನೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನ್ನ-ಜಲ ಕಾಣವುದು
ಜೀವದಾನಿಯ ಮರ್ಮವೆಂತಿಹುದೊ ಮೂಢ || ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 365

ಮನೋವಾಗಿಂದ್ರಿಯಗಳನಂಕಿಸುವುದೊಲವಿನಲಿ
ದೇಹದಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಣುರೂಪಿ ಚೇತನ |
ದನಕರುಗಳನಂಕಿಸುವ ದಂಡಗಳ ತೆರದಿ
ಇಂತಪ್ಪ ಚೇತನರ ಒಡೆಯನಾರೋ ಮೂಢ || 

ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 364

ಕಮರಿ ಹೋಗುವ ತನುವ ಕಸುವು ತಾನಾಗಿಹನು
ಜೀವಜ್ಯೋತಿಯೆ ಅವನು ಅಮರ ಶಕ್ತಿಯೆ ಅವನು |
ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ತನ್ನಿರುವ ತೋರುವನು
ಅವನಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲಿ ಮೂಢ || ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 363

ಜೀವ ತಾ ಧರಿಸಿರಲು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ
ಬಗೆ ಬಗೆಯಲಾಡಿಹುದು ಪಂಚಭೂತದ ಗೊಂಬೆ |
ಕಾಣುವವನಾಟಕೆ ಕಾಣದವ ಕಾರಣನೆ
ಒಗಟಿಗುತ್ತರಿಪ ಗುರುವೆಲ್ಲಿಹನೊ ಮೂಢ || ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 362

ಒಂದನೊಂದಗಲಿರದ ಸೊಗದ ಹಕ್ಕಿಗಳೆರಡು
ಒಂದೆ ಕೊಂಬೆಯಲಿ ಆಶ್ರಯವ ಪಡೆದಿಹವು |
ಫಲವ ಸವಿಯುತಿಹುದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರವರಲ್ತೆ ಮೂಢ || 

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 361

ಹಿಂದೆ ಇರದಿಹ ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ಇರದೀ ಬಂಡಿ
ಈಗಿನಾ ಬಂಡಿಯಿದು ಮಾಯಕಾರದ ಬಂಡಿ |
ಬಂಡಿ ಮುಕ್ಕಾದೊಡನೆ ಒಡೆಯ ಬಿಟ್ಟೋಡುವನು
ಹೊಸ ಬಂಡಿ ಎಂತಿಹುದೊ ಕಂಡಿಹೆಯ ಮೂಢ || 

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 360

ಅಂದ ಚಂದದ ಬಂಡಿ ನವರಸದ ಬಂಡಿ
ಮೈಮರೆಸಿ ಕಣ್ತಣಿಸಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಹಾರುವ ಬಂಡಿ |
ಬಂಡಿ ತಾ ಓಡುವುದು ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ
ಬಂಡಿಯೋಡುವುದು ನಿನಗಾಗಿ ಮೂಢ || 

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 359

ಕುಜನ ಮರ್ದನಕಾಗಿ ಸುಜನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ದೇವ ಬಂದಾನೆಂದು ಕಾತರಿಸಿ ಕಾಯುವರು |
ಎಂದೆಂದು ಇರುವವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವನೆ
ಅವನೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹನು ಕಾಣು ಮೂಢ || 

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 358

ಸಮಾಧಾನದಲಿ ತಿಳಿಯಹೇಳಲು ಬೇಕು
ದಾನವನು ನೀಡಿ ದಾರಿಗೆಳೆತರಲು ಬೇಕು |
ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರವ ಹೂಡಿ ಬಗ್ಗಿಸಲು ಬೇಕು
ಜಗ್ಗದಿರೆ ದಂಡವಿದೆ ಎತ್ತಿಕೋ ಮೂಢ || 

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 357

ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಂಡಿಯನು ಸೊಗದಿಂದ ಬಳಸಿರಲು
ತಲುಪಬೇಕಿರುವೆಡೆಗೆ ತಲುಪುವೆಯೊ ನೀನು |
ಬಂಡಿ ಹೋದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆಯಾದರೆ ಕೆಟ್ಟೆ
ಬಿದ್ದರೆದ್ದೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವೋ ಮೂಢ || 

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 356

ಕೊಟ್ಟಿಹನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡಿ
ಚಣಚಣಕು ಹೊಸ ಮಿರುಗು ಮೆರುಗಿನಾ ಬಂಡಿ |
ಬಂಡಿಗೊಡೆಯನೆ ನೀನು ಬಂಡಿ ನೀನಲ್ಲ
ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಯಿರದೆ ಓಡದಿರು ಮೂಢ || 

ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 355

ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿರದೆ ನಡೆದಿರಲು ಬಂಡಿ
ಗುರಿಯು ಮರೆಯಾಗಿ ಕೊರಗುವೆಯೊ ಕೊನೆಗೆ |
ಒಡೆಯ ತಾ ಮಲಗಿರಲು ಬಂಡಿ ಮಾಡೀತೇನು
ಗುಂಡಿಗೊಟರಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳುವೆಯೊ ಮೂಢ || 

ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 354

ತಿಳಿದಿರದ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಾಗಿಹುದು ಬಂಡಿ
ಹಿಂದೆನಿತು ಬಂಡಿಗಳೊ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟವರ್ಯಾರು |
ಪಯಣವದು ಮುಗಿಯದಿರೆ ಮುಂದೆನಿತೊ ಬಂಡಿಗಳು
ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಾಗು ನೀ ಮೂಢ || 

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 353

ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿಹುದೊ ತಲುಪುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೋ
ಅನವರತ ಸಾಗಿರುವ ಗೊತ್ತಿರದ ಪಯಣ |
ನಿಲ್ಲದೀ ಪಯಣಕೆ ಬಂಡಿಗಳು ಹಲವು
ಬಂಡವಾಳಕೆ ತಕ್ಕ ಬಂಡಿಯಿದೆ ಮೂಢ || 

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 352

ನಾವು ಹೆಣೆಯುವ ಕಥೆಗೆ ನಾವೆ ನಾಯಕರು
ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಬೇರಾರು ಇಹರು |
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಕೆಲ್ಲಿಹುದು ಮದ್ದು
ನಗುವವರ ಎದುರಿನಲಿ ಬೀಳದಿರು ಮೂಢ || 

ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 351

ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಒಳಿತ ಕಂಡೆ ಕಾಣವೆವೆಂದು
ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳ ಸಹಿಸಿಹರು ಇಂದು |
ಮೇಲೇರುವಾ ಆಸೆ ಜೀವಿಯ ಗುಣವಹುದು
ಆಸೆಯಲೆ ಬದುಕಿಹುದು ಗೊತ್ತಿಹುದೆ ಮೂಢ|| 

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 350

     ಇದು ಮೂಢನ ಪ್ರಲಾಪದ 350ನೆಯ ಕಂತು. ಪ್ರಲಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಗತಿಗಳೇ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು, ಪ್ರೇರಕರು. ಓದುತ್ತಿರುವ, ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
-ಕ.ವೆಂ.ನಾ.

ಸಕಲರನು ಪಾಲಿಪುದು ಪೊರೆಯುವುದೆ ಧರ್ಮ
ಜಗದಗಲ ಜಗದುದ್ದ ಭೇದವೆಣಿಸದ ಮರ್ಮ |
ಕೈಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಲಿಸುವುದೆ ಧರ್ಮ
ಇಹಪರಕೆ ಸಾಧನವು ಕರ್ಮವೋ ಮೂಢ || 

ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 349

ನಂಬಿಕೆಯ ಮಿತ್ರರಲಿ ಮತ್ಸರವು ಒಳನುಸುಳೆ
ಗೆಳೆತನವ ಕೊಳೆಸುವ ಅರ್ಬುದವು ಕಾಡುವುದು|
ಚಣಚಣಕೆ ನೋವಿನಲಿ ನರಳುವ ಪಾಡೇಕೆ
ಚಿಗುರಿನಲೆ ಚಿವುಟಿಬಿಡು ಮಚ್ಚರವ ಮೂಢ|| 

ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 348

ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಚಲನಾಗಿರುತಿರಲು
ಪರಮಾನಂದವದು ಸನಿಹದಲಿರದೇನು |
ಆದಿಗುರು ಶಂಕರರು ತೋರಿರುವ ಮಾರ್ಗ
ಮನುಜಕುಲಕಿದು ಉತ್ತಮವು ಮೂಢ || 

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 347

ಪೂರ್ವಕರ್ಮಗಳ ಫಲವ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು
ಒದಗುವ ಫಲದಿಂದ ಹೆದರದಿರಬೇಕು |
ಕರ್ಮಫಲವನನುಭವಿಸಿ ಕಳೆದಿರಲು
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 


ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 346

ಪರಮಾತ್ಮನಲಿ ಚಿತ್ತ ಲೀನವಿರಿಸಲುಬೇಕು
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಅವನನ್ನೆ ಕಾಣುತಿರಬೇಕು |
ಜಗವಿದು ಮನಸಿನಾಟವೆಂದೆಣಿಸುತಿರಲಾಗೆ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 345

ನಿರ್ಲಿಪ್ತಭಾವವನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ
ನಿಂದಾಪನಿಂದೆಗಳ ಗಣಿಸದಿರಬೇಕು |   
ಏಕಾಂತದಲಿ ಸುಖವನರಸುತಿರಲಾಗಿ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 344

ತಾನಾಗಿ ಬಂದುದೇ ಪರಮಾನ್ನವೆನಬೇಕು
ಶೀತೋಷ್ಣ ಆದಿಗಳ ಸಹಿಸಿಕೊಳಬೇಕು |
ಅನುಚಿತ ಮಾತುಗಳನಾಡದಿರೆ ಮನುಜ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 343

ಹಸಿವು ರೋಗಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳಬೇಕು
ದಿನನಿತ್ಯದಾಹಾರ ಔಷಧಿಯೊಲಿರಬೇಕು |
ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನವ ಬಯಸದಿರಲಾಗಿ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 342

ಗರ್ವದಲಿ ಮೆರೆಯದಿರು ಎಂದೆಂದಿಗು
ಶರೀರವಿದು ನೀನಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರು |
ತಿಳಿದವರ ಕೂಡೆ ವಾದವನು ಮಾಡದಿರೆ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 341

ವಿತಂಡವಾದದೊಡೆ  ಇರಿಸಿ ಅಂತರವ
ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪಥವೆ ನಿನ್ನ ಪಥವೆನಿಸಿರಲು |
ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಗುತಿರೆ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 340

ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಮನನವಾಗಿರಲು
ವಾಕ್ಯಾಂತರಾರ್ಥದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡುತಲಿ |
ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವದೆ ನಿಜಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿರಲು
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || ೬ || 


ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 339

ಸದ್ವಿದ್ಯದಾತರಲಿ ಆಶ್ರಯವ ಪಡೆದಿರಲು
ಸದ್ಗುರು ಪಾದಸೇವೆಯನು ನಿತ್ಯ ಗೈದಿರಲು |
ತಿಳಿಯಲುಜ್ಜುಗಿಸೆ ಓಂಕಾರದರ್ಥವನು 
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 338

ಪರಮಾತ್ಮನಲಿ ಭಕ್ತಿ ಧೃಢವಾಗಿ ತಾನಿರಲು
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತಿತರ ಗುಣಗಳನೆ ಪಡೆದಿರಲು |
ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಕರ್ಮದಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತ್ಯಜಿಸಿದೊಡೆ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || ೪ ||


ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 337

ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪವನು ತಿಳಿಯಲೆಣಿಸಿರಲು
ಮೋಹ ಸಂಕಲೆಯ ಕಳೆಯಹೊರಟಿರಲು |
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗದಲಿ ನಿಜವನರಿಯುತಿರೆ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || 

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 336

ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಅಂತರಂಗದ ಕೊಳೆಯ ತೊಳೆದುಹಾಕಿ |
ಹೊರಸುಖದ ದೋಷವನು ಗುರುತಿಸುವನಾಗೆ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ ||

ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 335

ಮುಕ್ತಿಪಥ
ನಿತ್ಯ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವನಾಗಿ
ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಲಿಸುವನಾಗಿ |
ಈಶಾರಾಧನೆಯಾಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಸಕಲ
ಮುಕ್ತಿಪಥದಲಿ ನೀನು ಮುನ್ನಡೆವೆ ಮೂಢ || ೧ || 


ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 334

ನಂಬಿದರೆ ಸತಿ-ಪತಿಯು ನಂಬಿರಲು ಸುತೆ-ಸುತರು
ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಬಳಗ ನಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ|
ಬಾಳಿನಾ ಪಯಣದಲಿ ನಂಬಿಕೆಯೆ ಆಸರೆಯು
ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಬಾಳು ನೀ ಮೂಢ||ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 333

ನಂಬಿಕೆಯೆ ಕುಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವದೆಲ್ಲಿ
ನಂಬಿದರೆ ಬಾಳು ನಂಬದಿರೆ ಗೋಳು|
ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿಯಿರಲು ಕಾಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿರಲು
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಡೆಯೆಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಮೂಢ||

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2017

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332

ನಿನ್ನ ನೀ ನಂಬಿರಲು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಸರಿಯಿರಲು
ಅವರಿವರನೊಪ್ಪಿಸುವ ಹಂಬಲವು ನಿನಗೇಕೆ?|
ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಒಪ್ಪಿರಲು ಪರಮಾತ್ಮನೊಪ್ಪನೆ
ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಹಜ ಅಳುಕದಿರು ಮೂಢ||